บทความวิชาการ
การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumococcal Vaccine) สำหรับผู้มีความเสี่ยงสูงตามข้อแนะนำของ Centers of Disease Control and Prevention (CDC)
ชื่อบทความ การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumococcal Vaccine) สำหรับผู้มีความเสี่ยงสูงตามข้อแนะนำของ Centers of Disease Control and Prevention (CDC)
ผู้เขียนบทความ ภญ.อมรรัตน์ จงสวัสดิ์วรกูล ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-1-000-006-12-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 13 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 12 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส เป็นสาเหตุสำคัญของโรคปอดอักเสบซึ่งอาจทำให้การติดเชื้อนั้นรุนแรงจนบางกรณีอาจทำให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงได้แก่ ผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า 65 ปี เด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ บทบาทของเภสัชกรในเชิงเวชศาสตร์ป้องกันเกี่ยวกับการให้วัคซีนเป็นอีกบทบาทหนึ่งซึ่งมีความสำคัญ ทั้งจำเป็นต้องติดตามความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ บทความนี้จะกล่าวถึง วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส ที่มีใช้ในประเทศไทย ข้อแนะนำที่เป็นปัจจุบันจาก Centers for Disease Control and Prevention (CDC) และ Prevention’s Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวกับชนิดของวัคซีน จำนวนครั้ง และระยะห่างของวัคซีนในการฉีดกระตุ้น พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
คำสำคัญ
วัคซีน โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส โรคปอดอักเสบ pneumococcal conjugate vaccine (PCV), pneumococcal polysa