บทความวิชาการ
Denosumab ทางเลือกใหม่ของการรักษาโรคกระดูกพรุน
ชื่อบทความ Denosumab ทางเลือกใหม่ของการรักษาโรคกระดูกพรุน
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-017-10-2562
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 25 ต.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 24 ต.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Denosumab เป็นยาชีววัตถุในกลุ่ม monoclonal antibody ออกฤทธิ์โดยไปจับกับ RANKL ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการทำงานของ osteoclast และทำให้ลดการสลายกระดูกในที่สุด การออกฤทธิ์ของยา denosumab จึงเป็นการควบคุมสมดุลระหว่างกระบวนการสร้างและสลายกระดูกในระบบ RANK/OPG system จากผลการศึกษาทางคลินิกด้านประสิทธิภาพแสดงให้เห็นว่า ยา denosumab มีประสิทธิภาพในการเพิ่ม BMD และลด BTMs ได้ดีกว่ายาหลอกและยาในกลุ่ม bisphosphonates อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยา denosumab ยังมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกหักได้อีกด้วย สำหรับการศึกษาด้านความปลอดภัยจากการใช้ยาพบว่า ยา denosumab ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะแคลเซียมในกระแสเลือดต่ำ และไม่ก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง ทำให้ผู้ป่วยสามารถทนต่อยาได้ดีและมีความร่วมมือในการใช้ยาดี อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่ได้รับยา denosumab ก็ควรได้รับการเสริมด้วยแคลเซียมและวิตามินดี เพื่อป้องกันภาวะแคลเซียมในกระแสเลือดต่ำ และควรได้รับการตรวจติดตามสุขภาพฟันและช่องปากอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดกระดูกขากรรไกรตาย
คำสำคัญ
โรคกระดูกพรุน, denosumab, target mediated drug disposition, receptor activator of nuclear facter-B
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/member.php

เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe