บทความวิชาการ
การปนเปื้อนยาลงสู่สิ่งแวดล้อม
ชื่อบทความ การปนเปื้อนยาลงสู่สิ่งแวดล้อม
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี, ดร.อาภา หวังเกียรติ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-1-000-005-09-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 06 ก.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 05 ก.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัญหาการปนเปื้อนของยาลงสู่สิ่งแวดล้อมนั้น ได้มีรายงานเรื่องยาในสิ่งแวดล้อมที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง พบยาตกค้างหลายชนิดในสิ่งแวดล้อม ที่น่าเป็นห่วงคือ มียาต้านจุลชีพ/ยาต้านแบคทีเรีย เชื้อดื้อยา และยีนดื้อยา ตกค้างในสิ่งแวดล้อม นอกจากบนพื้นผิวดินแล้วยังแพร่ไปถึงทะเลหรือมหาสมุทร เสี่ยงต่อการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพนิเวศเสียหายจุลินทรีย์ชนิดดีในสิ่งแวดล้อมถูกทำลายหรือกลายพันธุ์ และในที่สุดจะกระทบต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ คงต้องกลับมาทบทวนระบบยาทั้งหมดอย่างครบวงจรและอย่างจริงจัง ตั้งแต่การคัดเลือก การจัดหา การกระจาย และการใช้ยาต้านจุลชีพในประเทศไทยว่ามีการควบคุมดีหรือยัง ตลอดจนมีการควบคุมการกำจัดอย่างถูกวิธี ไม่ให้มีการตกค้างในสิ่งแวดล้อมหรือไม่
คำสำคัญ
การปนเปื้อนยาลงสู่สิ่งแวดล้อม, ยาตกค้างในสิ่งแวดล้อม, MCR-1 gene