บทความวิชาการ
Thiamine, Alcohol and Wernicke-Korsakoff Syndrome
ชื่อบทความ Thiamine, Alcohol and Wernicke-Korsakoff Syndrome
ผู้เขียนบทความ ภญ. ชนัฏธิดา เมืองคำ, ผศ.ภก. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-013-08-2562
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 26 ส.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 25 ส.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
วิตามินบี 1 มีบทความสำคัญในการสร้างพลังงานให้แก่เซลล์ของร่างกาย โดยเป็นวิตามินที่ได้รับจากอาหารเท่านั้น การขาดวิตามินบี 1 ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด และการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลายได้ สาเหตุของการขาดวิตามินบี 1 ที่พบบ่อย คือ การดื่มแอลกอฮอล์ โดยผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรังจะเกิดความบกพร่องของกระบวนการดูดซึมวิตามินบี 1 จากทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือดผ่าน thiamine transporter รวมถึงการทำงานของเอนไซม์อื่นๆ ในเซลล์อีกหลายชนิดที่มีผลต่อการสร้าง thiamine pyrophosphate ซึ่งเป็นรูปแบบที่ร่างกายจะนำไปใช้งาน ส่งผลให้เกิดกลุ่มอาการที่เรียกว่า คือ Wernicke-Korsakoff syndrome ขึ้น ดังนั้น การรักษากลุ่มอาการดังกล่าวจึงแนะนำให้ใช้วิตามินบี 1 เป็นยาทางเลือกแรก ซึ่งขนาดยา รูปแบบยา และระยะเวลาการรักษาที่แตกต่างกันจะมีผลต่อผลลัพธ์ของการรักษาได้
คำสำคัญ
วิตามินบี 1, แอลกอฮอล์, Wernicke-Korsakoff syndrome
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe