บทความวิชาการ
Use of anticoagulant in special population
ชื่อบทความ Use of anticoagulant in special population
ผู้เขียนบทความ ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-003-07-2562
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 10 ก.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 09 ก.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ตามแนวทางการรักษาโรคต่าง ๆ ที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในร่างกาย เช่น ผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจที่มีการใส่ลิ้นหัวใจเทียม ผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation หรือผู้ป่วยที่มีประวัติเส้นเลือดดำอุดตัน (venous thromboembolism) ได้แนะนำให้ผู้ป่วยควรที่จะได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) เพื่อป้องกันและรักษาภาวะการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในร่างกาย (thromboembolism) อย่างไรก็ตามแนวทางการรักษาโรคเหล่านี้ยังมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยบางกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยโรคไต ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์อยู่เพียงเล็กน้อย รวมทั้งการศึกษาประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่มประชากรเหล่านี้ยังมีอยู่อย่างจำกัด บทความนี้จึงได้ทำการรวบรวมหลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ทั้งในรูปแบบยาฉีดและยากิน ในผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยสูงอายุ และสตรีมีครรภ์ เพื่อให้เกิดความระมัดระวังในการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา
คำสำคัญ
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด, anticoagulant, special population,ผู้ป่วยโรคไต, ผู้ป่วยสูงอายุ, สตรีมีครรภ
วิธีสมัครสมาชิก
mpatthailand@gmail.com