บทความวิชาการ
การประเมินวรรณกรรมทางการแพทย์ Medical literature evaluation
ชื่อบทความ การประเมินวรรณกรรมทางการแพทย์ Medical literature evaluation
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-1-000-001-06-2562
ผู้ผลิตบทความ กองบริหารการสาธารณสุข
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 25 มิ.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 24 มิ.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันมีการนําข้อมูลจากแนวทางการรักษาและฐานข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้เพื่อให้ ผู้ป่วยได้รับประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยจากการรักษาสูงที่สุด วรรณกรรมทางการแพทย์จึงมีบทบาทสําคัญในการ ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการรักษาผู้ป่วย ข้อมูลจากวรรณกรรมทางการแพทย์ในบางครั้งอาจมีข้อจํากัดที่ต้องระวัง เมื่อนําไปใช้กับผู้ป่วย เช่น ลักษณะผู้ป่วยที่เข้าการศึกษาอาจไม่ตรงกับผู้ป่วยที่จะนําข้อมูลไปใช้หรือเป็นผู้ป่วยในกลุ่มที่มีการ คัดออกจากการศึกษา ผลการศึกษาจากผู้ป่วยในการศึกษาอาจไม
คำสำคัญ