บทความวิชาการ
การใช้ยาในเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ชื่อบทความ การใช้ยาในเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-009-06-2562
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 25 มิ.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 24 มิ.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะมีบุตรยากเป็นภาวะที่คู่สมรสไม่สามารถมีบุตรได้หลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้คุมกำเนิดมาอย่างน้อย 1 ปี หนึ่งในวิธีการรักษาภาวะมีบุตรยากซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันได้แก่ การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์โดยการนำอสุจิและไข่ที่สุกแล้วมาผสมกันให้เกิดการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย จากนั้นจึงนำไข่ที่ปฏิสนธิแล้วย้ายกลับเข้าไปในมดลูกเพื่อให้เกิดการฝังตัวและพัฒนาเป็นตัวอ่อนต่อไป โดยขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการได้แก่ การกระตุ้นให้ไข่เจริญเติบโตและสุกในเวลาที่แน่นอนเพื่อที่จะเก็บไข่ออกมาจากรังไข่ ซึ่งในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องใช้ gonadotropin-releasing hormone (GnRH) analogs (มีทั้งที่ออกฤทธิ์เป็น agonist และ antagonist ต่อตัวรับของ GnRH) และ gonadotropins ได้แก่ follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone และ human chorionic gonadotropin จากนั้นจึงใช้ progesterone ในขั้นตอนการย้ายไข่ที่ปฏิสนธิแล้วเข้าไปในมดลูก โดยยาเหล่านี้ล้วนมีวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกันและต้องใช้ในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม แม้ว่าในปัจจุบันวิทยาการของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์จะมีความทันสมัยและปลอดภัย รวมทั้งมีประสิทธิผลช่วยให้คู่สมรสหลายคู่ประสบความสำเร็จและมีบุตรได้ แต่อัตราการประสบความสำเร็จจะลดน้อยลงหากทำในคู่สมรสที่มีอายุมาก ทำให้ยังต้องการองค์ความรู้อื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนายาที่จะช่วยให้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ
ภาวะมีบุตรยาก, ปฏิสนธิภายนอกร่างกาย, GnRH analog, gonadotropin, progesterone
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe