บทความวิชาการ
ไมเกรน: 3 มิติ (Migraine: 3D) Mobile CPE 6
ชื่อบทความ ไมเกรน: 3 มิติ (Migraine: 3D) Mobile CPE 6
ผู้เขียนบทความ พญ.เพชรไพลิน พงษ์บริบูรณ์
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-005-05-2562
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 27 พ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 26 พ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.25 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ Migraine เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของโรคปวดศีรษะ และยังมีผลให้ผู้ป่วยมีปัญหาในการดำเนินชีวิต เช่น นอนไม่หลับ ทำงานไม่ได้ ขาดเรียน ในผู้หญิงเองก็ประสบปัญหาไมเกรนในช่วงก่อน ระหว่างหรือหลังมีประจำเดือนได้ เรียกว่าเป็นโรคเล็กๆที่ส่งผลไม่เล็กเลยทีเดียวสาเหตุของไมเกรนมีคำอธิบายมากมายแต่ไม่มีกลไกใดที่อธิบายสาเหตุได้ทั้งหมด เพราะถ้าเราทราบ เราคงคิดค้นยาที่ออกฤทธิ์แบบ one-stop service จัดการกับไมเกรนไปแล้ว แพทย์แผนปัจจุบัน มีการพัฒนายาขึ้นมาต่อสู้กับไมเกรนหลายตัว ทั้งกลุ่ม NASAIDs กลุ่ม MAOIs กลุ่ม Anti-depressants ไปจนถึงกลุ่ม Anti-epileptics drugs แม้กระทั่ง Botulinum toxin A หรือที่เรารู้จักกันชื่อ Botox ก็ถูกนำมาใช้กรณีไมเกรนรุนแรง กำเริบบ่อย ปัจจุบันนี้ แผนปัจจุบันก็มองไมเกรนในทางองค์รวมมากขึ้น คิดถึงเรื่องอิริยาบถ อารมณ์ อาหาร การออกกำลังกาย เริ่มมีการรักษาโดยไม่ใช้ยามากขึ้น แพทย์แผนไทย มองไมเกรนแบบมีธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นที่ตั้ง ถ้าทุกอย่างสมดุลก็ไม่เกิดโรค แต่ถ้าลมหรือไฟมีปัญหา ย่อมทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยปวดศีรษะไมเกรนได้ การรักษาทางแพทย์แผนไทยจึงใช้หลักการ กระจายกองลม ลดความร้อน ทั้งการใช้ยา การทำหัตถการต่างๆ รวมถึงการแนะนำเรื่องอาหาร อารมณ์ และปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย แพทย์แผนจีน ใช้พื้นฐานอู่สิง (ธาตุทั้ง 5), อิน-หยาง และพื้นฐานอื่นๆ มาวิเคราะห์สาเหตุของอาการปวดศีรษะ ในทางแผนจีนจะไม่ได้ตั้งชื่อโรคเฉพาะ แต่มักตั้งชื่อตามกลุ่มอาการโรค (เจิ้ง) และใช้การวินิจฉัยจำแนกกลุ่มอาการโรคเพื่อกำหนดวิธีการรักษา (เปี้ยนเจิ้งลุ่นจื้อ) และ ยังใช้ทฤษฎีเส้นลมปราณเพื่อเลือกจุดฝังเข็มในการรักษาอีกด้วย โดยการฝังเข็มรักษาไมเกรนนี้ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโรค (WHO) ว่ารักษาได้ผล เมื่อศึกษาร่วมกันทั้ง 3 แผน พบว่ามีบางส่วนคล้ายกัน และบางส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกัน ดังนั้น เราสามารถใช้การรักษาไมเกรนหลายแบบร่วมกันได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย
คำสำคัญ
Migraine, ไมเกรน, ปวดศีรษะ, สมุนไพรกับไมเกรน, ฝังเข็มรักษาไมเกรน