บทความวิชาการ
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) ในการพัฒนาระบบยาในโรงพยาบาล
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) ในการพัฒนาระบบยาในโรงพยาบาล
ผู้เขียนบทความ ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-001-02-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 22 ก.พ. 2562
วันที่หมดอายุ 21 ก.พ. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ระบบยาที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ย่อมมีความเสี่ยงจากระบบงานที่ซับซ้อน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ ไม่ว่าจะเป็นไม่ได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ยา การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยาที่ส่งผลต่อชีวิตผู้ป่วย องค์กรจึงต้องดำเนินงานให้มีมาตรฐานตลอดเวลารวมถึงต้องค่อยเฝ้าระวังความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระบบ ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis) เป็นเครื่องมือคุณภาพชนิดหนึ่ง ที่ใช้สำหรับการจัดการความเสี่ยงเชิงรุกในองค์กรเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในระบบยา
คำสำคัญ
ความเสี่ยง (risk), การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis)