บทความวิชาการ
กัญชา: การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชื่อบทความ กัญชา: การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้เขียนบทความ ภญ.ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย และภญ.ปวลี เนียมถาวร
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-1-000-002-04-2562
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 เม.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 31 มี.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
กัญชา (Cannabis sativa spp indica หรือ C. indica) เป็นพืชในวงศ์ Cannabidaceae ที่จัดเป็นพืชเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ของประเทศไทย แต่ด้วยคุณสมบัติของสารสำคัญกลุ่มแคนนาบินอยด์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงมีการนำมาใช้ประโยชน์ทางการรักษาโรคหลายชนิดในหลายประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเชิงวิชาการของการนำกัญชามาใช้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจากกัญชา บทความนี้จึงได้ทบทวนองค์ความรู้และรวบรวมผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ของกัญชาโดยครอบคลุมในหัวข้อต่าง ๆ คือ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สารสำคัญที่พบ ระบบเอนโดแคนนาบินอยด์ เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์ของกัญชา และสารสำคัญทีเอชซีและซีบีดี อาการพิษและความปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายซึ่งสำนักงานอาหารและยาในบางประเทศยอมให้ใช้ในทางการแพทย์
คำสำคัญ
กัญชา แคนนาบินอยด์ ระบบเอนโดแคนนาบินอยด์ ทีเอชซี ซีบีดี เภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ ผลิตภัณฑ์กัญชา