บทความวิชาการ
Calcitonin-Gene-Related Peptide (CGRP) Receptor Antagonist A Novel Target for Preventive Treatment of Episodic Migraine: Focus on Erenumab
ชื่อบทความ Calcitonin-Gene-Related Peptide (CGRP) Receptor Antagonist A Novel Target for Preventive Treatment of Episodic Migraine: Focus on Erenumab
ผู้เขียนบทความ ภก.ภาณุพงศ์ เทียนสุวรรณ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-001-01-2562
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 09 ม.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 08 ม.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคไมเกรนเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ กระทบต่อสมรรถภาพการทำงานและส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ยาป้องกันโรคไมเกรน (prophylactic medications) ที่ใช้ในปัจจุบันแม้จะมีประสิทธิภาพดี แต่ยังคงมีผู้ป่วยโรคไมเกรนบางส่วนที่ไม่ตอบสนองต่อยา อาจเพราะยามีฤทธิ์ไม่จำเพาะกับสาเหตุหรือพยาธิสรีรวิทยาของโรค ในปัจจุบันเชื่อว่าพยาธิสรีรวิทยาของโรคไมเกรนมีสาเหตุจากการหลั่งสารสื่อประสาทและเปปไทด์ (peptide) ที่ผิดปกติ ส่งผลต่อการขยายหลอดเลือดและการส่งสัญญาณความปวด หนึ่งในเปปไทด์ที่มีบทบาทสำคัญต่อโรคไมเกรนคือ calcitonin-gene-related peptide (CGRP) ที่ทำให้เกิดการขยายหลอดเลือดและเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ประสาท การพัฒนายาป้องกันโรคไมเกรนในระยะหลัง จึงมีเป้าหมายเพื่อยับยั้งการทำงานของ CGRP และ CGRP receptor ซึ่งถือเป็นเป้าหมายใหม่ (novel target) ทั้งที่เป็นยาโมเลกุลเล็กหรือยาโมเลกุลใหญ่ รวมถึงยากลุ่ม monoclonal antibodies (mAbs) ยา erenumab เป็น fully human monoclonal antibody ที่มีความชอบจับกับ CGRP receptor และมีความจำเพาะสูง จึงป้องกันการจับของ CGRP กับ CGRP receptor ยาจึงเป็น anti-CGRP receptor antibodies ตัวแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและถูกนำมาใช้เป็นยาป้องกันโรคไมเกรน
คำสำคัญ
ไมเกรน, episodic migraine, calcitonin-gene-related peptide, CGRP, CGRP receptor, receptor activity m
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe