บทความวิชาการ
เลือดเทียม (Artificial Blood)
ชื่อบทความ เลือดเทียม (Artificial Blood)
ผู้เขียนบทความ นศภ.ธีริศรา ตันเจริญลาภ และ ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
สถาบันหลัก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5001-1-000-003-12-2561
ผู้ผลิตบทความ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ธ.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 29 ธ.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
จากการเพิ่มขึ้นของการถ่ายเลือดและความกังวลเกี่ยวกับเชื้อโรคที่อาจติดต่อผ่านทางเลือด เป็นผลให้เลือดเทียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม HBOCs เป็นที่สนใจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ออกมามากมาย แต่ก็ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวใดสำหรับมนุษย์ที่ได้รับการรับรองให้ใช้โดย US FDA ทั้งนี้เนื่องจากข้อจำกัดหลักสองประการคือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นและค่าครึ่งชีวิตที่สั้นทำให้ไม่ผ่านข้อกำหนด หากมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นในอนาคตอาจทำให้สามารถพัฒนาสารที่สามารถใช้ทดแทนเลือดจริงได้ หรืออย่างน้อยที่สุดคือสารที่สามารถขนส่งออกซิเจนแทนเลือด ซึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนเลือดได้เป็นอย่างมาก แนวโน้มการศึกษาเลือดเทียมในอนาคตจะเน้นมากขึ้นในเรื่องสารที่ใช้ทดแทนเลือดจริง เช่น เม็ดเลือดแดงที่ได้จากสเต็มเซลล์ ซึ่งเป็นแหล่งของเม็ดเลือดแดงที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่น้อยที่สุดและมีความคล้ายคลึงกับเม็ดเลือดแดงที่ได้จากผู้บริจาคเลือดมากที่สุด
คำสำคัญ
เลือดเทียม