บทความวิชาการ
The anti-aging drug of Metformin
ชื่อบทความ The anti-aging drug of Metformin
ผู้เขียนบทความ ภก.ปารเมศ ถนอมกิจ และ ภก.อ.ดร.ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-006-12-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 08 ธ.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 07 ธ.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Metformin มีการใช้ยาทางคลินิกอย่างแพร่หลายมายาวนานตั้งแต่ปี 1950 เป็นยารักษาโรคเบาหวานชนิดแรกสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และเป็นยาลดระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานต่อกลูโคสและสามารถลดระดับกลูโคสในร่างกายได้กลไกทางเภสัชวิทยา คือ ลดการผลิตน้ำตาลกลูโคส ลดการดูดซึมน้ำตาลในกลูโคสและช่วยเพิ่มความไวของอินซูลิน ปัจจุบันเริ่มมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงกลไกการออกฤทธิ์ของยานั้นส่งผลต่ออายุที่ยืนยาวต่อสัตว์ทดลองโดย ค้นพบกลไกการกระตุ้นโปรตีน adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK) ซึ่งเป็นเอนไซม์ในสมดุลพลังงานของเซลล์ มีหน้าที่ในกระบวนการการเผาผลาญของกลูโคสและไขมัน และมีผลทำให้กระบวนการเผาผลาญลดลงส่งผลต่อชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นและเริ่มมีการศึกษาสนับสนุนมากขึ้นรวมทั้งการศึกษาในมนุษย์โดยการศึกษานี้ FDA ได้อนุมัติการศึกษาเรียบร้อยแล้วและยังคงรอผลการศึกษาต่อไปซึ่งหมายความว่าต่อไปในอนาคตยา Metformin จะนำมาใช้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในด้าน anti-aging
คำสำคัญ
Metformin anti-aging