บทความวิชาการ
เคมียา : ชีวเภสัชภัณฑ์สำหรับรักษาโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ชื่อบทความ เคมียา : ชีวเภสัชภัณฑ์สำหรับรักษาโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภก.พัฒนา ศรีพลากิจ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-002-12-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 07 ธ.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 06 ธ.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ชีวเภสัชภัณฑ์มีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นในการรักษาโรคต่างๆ ปัจจุบันมีทางเลือกใหม่สำหรับรักษาโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเพื่อใช้ทดแทนเคมีบำบัดนั่นคือ การใช้ชีวเภสัชภัณฑ์ในกลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี ซึ่งออกฤทธิ์โดยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเข้าทำลายเซลล์มะเร็ง ปัจจุบันชีวเภสัชภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าวมีหลายชนิด ตัวอย่างเช่น atezolizumab, durvalumab, avelumab, nivolumab, pembrolizumab, ipilimumab และ tremelimumab ชีวเภสัชภัณฑ์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันในด้านการออกแบบและพัฒนา, กลไกการออกฤทธิ์ และการประยุกต์ใช้ในการรักษาโรค รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโปรตีนกับการออกฤทธิ์ ดังนั้นการเรียนรู้ชีวเภสัชภัณฑ์กลุ่มนี้ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้า และแนวโน้วของการรักษาโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในอนาคต
คำสำคัญ
โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ