บทความวิชาการ
การใช้ยาปฏิชีวนะแบบพ่นละอองฝอย
ชื่อบทความ การใช้ยาปฏิชีวนะแบบพ่นละอองฝอย
ผู้เขียนบทความ ดุษญา วนิชเวทย์พิบูล, ภ.บ.
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-1-000-002-04-2561
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 เม.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 31 มี.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การใช้ยาปฏิชีวนะแบบพ่นละอองฝอยถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถทำให้ยาไปถึงทางเดินหายใจบริเวณที่ติดเชื้อได้โดยตรง โดยการให้ยาผ่านเครื่องพ่นละอองจะเปลี่ยนยาจากสภาวะของแข็งหรือของเหลวให้ไปอยู่ในสภาวะแขวนลอยในอากาศหรือแก๊ส นอกจากนี้ การบริหารยาโดยวิธีนี้ยังช่วยลดการเกิด systemic adverse effects และไม่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยมาก เพราะไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคที่ยุ่งยากในการสูดยาเหมือนยาพ่นสูดในรูปแบบอื่น อย่างไรก็ตาม เทคนิคและวิธีการพ่นยาที่ถูกต้องจะมีผลต่อปริมาณยาที่ไปยังบริเวณเป้าหมาย ซึ่งส่งผลต่อการรักษาโรคการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วย โดยหากเตรียมการใช้ยาไม่เหมาะสม เช่น ผู้เตรียมไม่ใช้ sterile technique ก็อาจนำไปสู่การติดเชื้อซ้ำซ้อนได้ อีกทั้งการเรียนรู้วิธีการพ่นยาที่ถูกต้องก็มีผลต่อการได้รับยาของผู้ป่วย ดังนั้น ในฐานะเภสัชกร การรู้วิธีที่ถูกต้องในการพ่นยาปฏิชีวนะด้วยเครื่องพ่นละอองจึงมีความสำคัญ เพื่อจะได้สอนผู้ป่วยให้พ่นยาในรูปแบบนี้ได้ถูกต้อง และเพื่อให้ผู้ป่วยได้ประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ยารูปแบบนี้
คำสำคัญ
ยาปฏิชีวนะแบบพ่นละอองฝอย, แขวนลอยในอากาศ, โรคการติดเชื้อ