บทความวิชาการ
Hypertensive management in pregnancy
ชื่อบทความ Hypertensive management in pregnancy
ผู้เขียนบทความ ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-003-10-2561
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 17 ต.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 16 ต.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะการตั้งครรภ์สามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาได้ประมาณร้อยละ 1-4 ในปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับความชุกและอุบัติการณ์ ของการเกิดภาวะความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดจากการตั้งครรภ์ยังมีจำกัด ข้อมูลจากประเทศในเครือสหราชอาณาจักรพบว่า ความผิดปกติจากระบบหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยที่สุดในการนำไปสู่การเสียชีวิตของมารดาในช่วงปี ค.ศ. 2006-2008 ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด และการจัดการภาวะดังกล่าวในสตรีมีครรภ์จึงสิ่งที่สำคัญ นอกจากนี้ในการให้การรักษาควรมีการคำนึงถึงความปลอดภัยของการใช้ยาต่อทารกในครรภ์ร่วมด้วย
คำสำคัญ
การเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ในสตรีมีครรภ์