บทความวิชาการ
การอ่านและการแปลผลงานวิจัย การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์
ชื่อบทความ การอ่านและการแปลผลงานวิจัย การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ.พิมประภา กิจวิธี
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-1-000-002-08-2561
ผู้ผลิตบทความ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ส.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 31 ก.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การประเมินทางเศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือหนึ่งสำหรับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์จากเทคโนโลยีด้านสุขภาพชนิดใหม่ที่มีราคาแพงเพื่อจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด แม้ว่าการประเมินทางเศรษฐศาสตร์จะมีหลายวิธี อย่างไรก็ตามคู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทยแนะนำให้ใช้การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์เป็นหลัก เนื่องจากเป็นการประเมินทางเศรษฐศาสตร์อย่างสมบูรณ์และให้ข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีด้านสุขภาพอื่นๆ ได้ บทความนี้จะขออธิบายถึงการอ่านและการแปลผลการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์เป็นหลัก ได้แก่ อัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่ม เกณฑ์การพิจารณาความคุ้มค่า ประเภทของต้นทุน มุมมองของการศึกษา ค่าอรรถประโยชน์และปีสุขภาวะ ประเภทของแบบจำลองการตัดสินใจ กรอบระยะเวลาที่ศึกษาและการปรับลดค่า การวิเคราะห์ความไวและระดับเพดานความเต็มใจที่จะจ่ายของสังคม
คำสำคัญ
ต้นทุนอรรถประโยชน์ ต้นทุนประสิทธิผล การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ เภสัชเศรษฐศาสตร์