บทความวิชาการ
ยากลุ่ม androgen receptor antagonists สำหรับการรักษาผู้ป่วย prostate cancer
ชื่อบทความ ยากลุ่ม androgen receptor antagonists สำหรับการรักษาผู้ป่วย prostate cancer
ผู้เขียนบทความ ภก. ธาราธีร์ ศรีจันทร์, Mr. Shi Shaohua
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-005-08-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 06 ส.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 05 ส.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Prostate cancer หรือมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งที่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการผ่าตัดและอาจใช้ร่วมกับการฉายรังสีถ้าความรุนแรงของโรคยังอยู่ในขั้นที่ 1 หรือ 2 แต่ถ้าโรคมีความรุนแรงถึงขั้นแพร่กระจาย การรักษาจะเป็นแบบประคับประคองด้วยยาเคมีบำบัดซึ่งมีอยู่ 4 กลุ่ม ได้แก่ gonadotropin-releasing hormone agonists, androgen receptor antagonists, taxanes และ androgen synthesis inhibitors เพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตยาวนานขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในบทความนี้จะมุ่งเน้นการทบทวนยากลุ่ม androgen receptor antagonists เนื่องจากเป็นกลุ่มยาที่ใช้บ่อย และมียาใหม่ใน generation ที่ 2 ที่ได้รับการอนุมัติให้นำมาใช้รักษาโรคได้ และพบว่ายาดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการยืดอายุผู้ป่วยได้นานขึ้น ยาในกลุ่มนี้จึงเป็นที่น่าสนใจ และข้อมูลในบทความนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเภสัชกรและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคนี้
คำสำคัญ
Castration-resistant prostate cancer, flutamide, biclutamide, enzalutamide