บทความวิชาการ
ความเสี่ยงต่อทารกจากการใช้ยาของสตรีมีครรภ์
ชื่อบทความ ความเสี่ยงต่อทารกจากการใช้ยาของสตรีมีครรภ์
ผู้เขียนบทความ ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-008-07-2561
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 03 ก.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 02 ก.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การได้รับยาของสตรีในระหว่างตั้งครรภ์อาจส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ซึ่งผลที่ว่านี้เกิดได้ในหลายช่วงเวลาตั้งแต่หลังการปฏิสนธิไปจนถึงหลังคลอด หรือแม้กระทั่งไปปรากฏผลระยะยาวในอนาคตเมื่อเด็กทารกนั้นเติบโตขึ้น เช่น การได้รับการฮอร์โมน diethylstilbestrol ในระหว่างตั้งครรภ์จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งของระบบสืบพันธุ์ของทารกเพศหญิงเมื่อทารกนั้นเติบโตสู่วัยเจริญพันธุ์แล้ว เป็นต้น ลักษณะของความเป็นพิษหรือการเกิดวิรูปจากยาและสารเคมีมีได้หลากหลายลักษณะ
คำสำคัญ
สตรีมีครรภ์ ทารกในครรภ์ ไตรมาส ผลเสียต่อทารกในครรภ์