บทความวิชาการ
ประเด็นเพิ่มเติมของระบบการจัดการด้านยาในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
ชื่อบทความ ประเด็นเพิ่มเติมของระบบการจัดการด้านยาในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
ผู้เขียนบทความ ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-004-06-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 18 ก.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 17 ก.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ระบบการจัดการด้านยาในโรงพยาบาลเป็นระบบที่มีความสำคัญในสถานพยาบาล ตั้งแต่กระบวนการพิจารณารายการยาเพื่อจัดซื้อ-จัดหามาใช้บริหารยาให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลตลอดจนการติดตามการใช้ยา ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่าเหมาะสมตามหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ดังนั้นเพื่อให้สถานพยาบาลมีการจัดการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและผู้ป่วยสามารถเชื่อมั่นในการให้บริการของสถานพยาบาลได้ สถานพยาบาลส่วนใหญ่จึงต้องผ่านการรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยผ่านการใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ซึ่งเป็นมาตรฐานฉบับล่าสุดและมีการเพิ่มเติมสิ่งที่สถานพยาบาลต้องดำเนินการเพิ่มในระบบตามนโยบายของประเทศ เช่น การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การประสานรายการยา ทั้งนี้เภสัชกรผู้รับผิดชอบด้านยาโดยตรงในระบบการจัดการด้านยาควรทราบถึงข้อกำหนดที่ได้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการบริการที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4, การจัดการด้านยา, ความปลอดภัยด้านยา Keyword: Hospital and