บทความวิชาการ
ภาวะโลหิตจางและธาตุเหล็ก
ชื่อบทความ ภาวะโลหิตจางและธาตุเหล็ก
ผู้เขียนบทความ ภก. กฤษณ์ สรวมชีพ, อ. ภก. ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-006-06-2561
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 18 มิ.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 17 มิ.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะโลหิตจางเป็นความผิดปกติของระบบเลือดที่พบได้บ่อยในทางคลินิก สาเหตุหนึ่งของภาวะโลหิตจางเกิดจากการขาดธาตุเหล็กซึ่งส่งผลให้เม็ดเลือดแดงขาดความสมบูรณ์ กล่าวคือ เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กกว่าปกติ ซึ่งยืนยันได้จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเพาะร่วมกับการตรวจร่างกาย การรักษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กสามารถจัดการได้โดยการให้ธาตุเหล็กเสริม ซึ่งธาตุเหล็กชนิดรับประทานเป็นทางเลือกที่สะดวกและใช้บ่อยที่สุดในทางปฏิบัติ อีกทั้งมีข้อมูลการศึกษาทางคลินิกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการระบุวิธีการรับประทานธาตุเหล็กที่เหมาะสมที่สุดซึ่งอาจเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในการใช้ธาตุเหล็กชนิดรับประทานในอนาคตได้
คำสำคัญ
Anemia, iron, ferroportin, heme carrier protein, hepcidin
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe