บทความวิชาการ
Antimicrobial Resistance (AMR, การดื้อยาของเชื้อโรค)(Mobile CPE)
ชื่อบทความ Antimicrobial Resistance (AMR, การดื้อยาของเชื้อโรค)(Mobile CPE)
ผู้เขียนบทความ ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-005-05-2561
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 21 พ.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 20 พ.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ เชื้อจุลชีพที่ดื้อยาปฏิชีวนะเป็นปัญหาระดับโลก นับวันจะรุนแรงมากขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีจำนวนยาปฏิชีวนะใหม่ๆ ลดน้อยลง ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ในขนาดที่ใกล้เคียงกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งเป็นภาระโรคอันดับสองของประเทศไทย และมีการคาดการณ์ว่า หากไม่มีมาตรการที่เหมาะสม จะเข้าสู่ยุด “Post-antibiotic era” ซึ่งเป็นยุคที่เชื้อโรคดื้อยาทุกชนิดที่มีอยู่บนโลก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะในทางการแพทย์และในการเกษตร องค์การอนามัยโลกได้ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพทั่วโลกรณรงค์ถึงปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งสร้างความตระหนัก ส่งเสริม องค์ความรู้ และสนับสนุนสุขลักษณะที่ดี การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และมาตรการการพัฒนายาและเทคโนโลยีใหม่ ในส่วนของประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของโลกและสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่ายทุกระดับในการจัดการกับปัญหาเชื้อดื้อยา และช่วยกันรณรงค์สัปดาห์เชื้อดื้อยาโลก (World Antibiotic Awareness Week) ระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คำสำคัญ
คำสำคัญ เชื้อดื้อยา Antimicrobial Resistance, AMR