บทความวิชาการ
แนวปฏิบัติสำหรับเภสัชกรในการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ Pharmacy Practice Guideline for Smoking Cessation Counseling
ชื่อบทความ แนวปฏิบัติสำหรับเภสัชกรในการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ Pharmacy Practice Guideline for Smoking Cessation Counseling
ผู้เขียนบทความ อ.ภญ.พนัชกร เตชอังกูร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-001-04-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 20 เม.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 19 เม.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่เป็นกุญแจสำคัญหนึ่งของการควบคุมการสูบบุหรี่ เภสัชกรมีบทบาทในการแนะนำและสนับสนุนด้วยกระบวนการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดบุหรี่ให้เลิกบุหรี่ได้ เริ่มด้วย 1) การประเมินความสนใจในการเลิกบุหรี่ และ 2) วางแผนและในคำปรึกษาที่เหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล การให้คำปรึกษาแบบระยะสั้น ๆ สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ได้ หลังจากให้คำปรึกษาเภสัชกรควรติดตามและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยในระหว่างกระบวนการเลิกสูบบุหรี่โดยหวังผลให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ ดังนั้น เภสัชกรจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่
คำสำคัญ
การเลิกบุหรี่, บุหรี่, การให้คำปรึกษา, เภสัชกร