บทความวิชาการ
การเอนแคปซูเลชันยาด้วยเทคนิคอิมัลชันสองชั้น (Drug encapsulation by double emulsion technique)
ชื่อบทความ การเอนแคปซูเลชันยาด้วยเทคนิคอิมัลชันสองชั้น (Drug encapsulation by double emulsion technique)
ผู้เขียนบทความ ภญ. ลลิลทิพย์ สุทธาพิทักษ์สกุล และภก. ศ.ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-1-000-001-06-2561
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 มิ.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 31 พ.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
อิมัลชันสองชั้น (double emulsion) หรืออาจเรียกว่า อิมัลชันของอิมัลชัน เป็นอิมัลชันเชิงซ้อน (multiple emulsion) ชนิดที่ง่ายที่สุดชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยวัฏภาคภายใน (internal phase) เป็นหยดของเหลวต่างชนิดซ้อนกันและกระจายตัวอยู่ในวัฏภาคภายนอก (external phase) เทคนิคอิมัลสองชั้นเป็นเทคนิคที่สามารถใช้ในการเอนแคปซูเลชันยาได้ทั้งชนิดที่ชอบน้ำ (hydrophilic drugs) และไม่ชอบน้ำ (hydrophobic drugs) รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหาร ในอุตสาหกรรมยานิยมใช้เทคนิคนี้เพื่อห่อหุ้มตัวยาสำคัญที่ชอบน้ำซึ่งมักมีปัญหาการแพร่ของยาจากวัฏภาคภายในออกไปสู่วัฏภาคภายนอกเมื่อใช้เทคนิคอิมัลชันเดี่ยว (single emulsion) ส่งผลให้ประสิทธิภาพการกักเก็บยา (encapsulation efficiency) ต่ำ อิมัลชันสองชั้นที่ใช้ในการเอนแคปซูเลชันคืออิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันในน้ำ (water-in-oil-in-water emulsion) โดยตัวยาสำคัญจะกระจายหรือละลายและถูกกักเก็บไว้ในวัฏภาคน้ำภายใน สามารถเตรียมได้หลายวิธี ได้แก่ (1) การเตรียมอิมัลชันสองขั้นตอน (2) การเตรียมอิมัลชันโดยใช้วิธีเมมเบรนอิมัลซิฟิเคชัน (3) การเตรียมอิมัลชันโดยใช้เครื่องไมโครฟลูอิดิกส์ ทั้งนี้แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันรวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายในทางเภสัชกรรม
คำสำคัญ
อิมัลชันสองชั้น อิมัลชันเชิงซ้อน เอนแคปซูเลชัน