บทความวิชาการ
Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Updated on American College of Cardiology/American Heart Association 2017
ชื่อบทความ Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Updated on American College of Cardiology/American Heart Association 2017
ผู้เขียนบทความ ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-001-01-2561
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 07 ก.พ. 2561
วันที่หมดอายุ 06 ก.พ. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชากรโลกและในประเทศไทย โดยความชุกของโรคจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น ภาวะความดันโลหิตสูงสามารถนำไปสู่การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตในอนาคตได้ จากโรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้น ดังนั้นการป้องกัน การคัดกรอง การประเมินและการจัดการภาวะความดันโลหิตสูงจึงมีความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง หรือมีภาวะความดันโลหิตสูง โดยแนวทางการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงที่เป็นที่รู้จักและยอมรับคือ JNC 7 ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2003 หลังจากนั้นได้มีแนวทางการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงจากหลายประเทศ หรือสมาคมต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ต่อมา เนื่องด้วยหลักการในการดูแลรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันจะอาศัยข้อมูลจากการศึกษาทางวิชาการเป็นหลัก (evidence based medicine) ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีหลักฐานทางวิชาการ และการศึกษาการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงถูกตีพิมพ์ออกมามากมาย และมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสมมากขึ้น โดยในปี ค.ศ. 2017 American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่แนวทางการการป้องกัน การประเมิน และการจัดการภาวะความดันโลหิตสูงฉบับใหม่ โดยในแนวทางดังกล่าวมีความแตกต่างจากแนวทางการรักษาที่ผ่านมา ดังนั้นเภสัชกรในฐานะที่เป็นบุคคลากรทางการแพทย์ที่สำคัญจึงควรมีการเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัย เพื่อให้ก้าวทันวิทยาการต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมที่สุด
คำสำคัญ
ความดันโลหิตสูง, American College of Cardiology/American Heart Association, masked hypertension, whi