บทความวิชาการ
การใช้กรดไอโคซาเพนตาอีโนอิกในภาวะผอมหนังหุ้มกระดูกที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง (Use of eicosapentaenoic acid (EPA) in cancer-related cachexia)
ชื่อบทความ การใช้กรดไอโคซาเพนตาอีโนอิกในภาวะผอมหนังหุ้มกระดูกที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง (Use of eicosapentaenoic acid (EPA) in cancer-related cachexia)
ผู้เขียนบทความ อ. ภก. จิรวิชญ์ ยาดี, ภญ. สุชญา ประเสริฐปั้น, ผศ. ดร. ภญ. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-001-01-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 09 ม.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 08 ม.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทนำ ภาวะผอมหนังหุ้มกระดูกที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง (cancer-related cachexia) เป็นภาวะแทรกซ้อนทางกระบวนการ เผาผลาญของร่างกาย (metabolism) ที่สัมพันธ์กับสภาวะโรคร่วมที่เป็นอยู่เดิม โดยร้อยละ 25 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งจะเสียชีวิตจากภาวะนี้ และภาวะดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับชนิดของมะเร็งซึ่งพบอุบัติการณ์สูงในโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งตับอ่อน มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ โดยที่ cancer-related cachexia เป็นภาวะที่มีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ และ/หรือ ไขมัน ซึ่งอาจส่งผลต่อความล้มเหลวในการรักษาโรคมะเร็ง อาจเพิ่มอาการข้างเคียงจากการรักษาด้วยยา รวมถึงทำให้การเริ่มการรักษาโรคมะเร็งเกิดความล่าช้า หรือสิ้นสุดก่อนกำหนด และทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเร็วขึ้น ตลอดจนเพิ่มความทุกข์ทรมานทางจิตใจ1-4 ดังนั้น การจัดการภาวะดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
คำสำคัญ
eicosapentaenoic acid, EPA, cancer, cachexia, cancer-related cachexia
วิธีสมัครสมาชิก
มีขั้นตอนนดังนี้ ให่สมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนที่ หัวข้อ สมัครสมาชิกทั่วไป ตามลิ้ง http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. หลังจากนั้น นำรหัสผ่านที่แจ้งใน mail ที่สมัครไว้มาเข้าสู่ระบบ http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/login.php 3. หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยก็สามารถ 1. Download บทความวิชาการ ได้ 2. ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเก็บ CPE ต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วจ่ายเงินค่าสมัครปีละ 200 บาท 3. โอนเงินเข้าที่ธนาคารที่แจ้งไว้ แลัวนำ Slip มาอัพโหลด ในหัวข้อ การชำระเงิน/แจ้งชำระเงิน 4. รอ เจ้าหน้าที่เช็คหลักฐานการชำระเงิน หากเรียบร้อยก็สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้