บทความวิชาการ
บรรจุภัณฑ์สำหรับยาปราศจากเชื้อ (Packaging of sterile products)
ชื่อบทความ บรรจุภัณฑ์สำหรับยาปราศจากเชื้อ (Packaging of sterile products)
ผู้เขียนบทความ ภญ.ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-1-000-004-12-2560
ผู้ผลิตบทความ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 27 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 26 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการพัฒนาตำรับยาที่มีประสิทธิภาพและมีความคงตัว ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จึงต้องสามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ให้คงประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยไว้ได้ตลอดอายุของยา การเลือกวัสดุของบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกซึ่งจะสัมผัสกับยาโดยตรงจึงมีความสำคัญ โดยวัสดุนั้นจะต้องไม่เกิดปฏิกิริยากับยาที่บรรจุ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกสำหรับยาปราศจากเชื้อนั้นจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพมากกว่าบรรจุภัณฑ์สำหรับยาทั่วไป บทความนี้จึงจะกล่าวถึงรูปแบบของภาชนะบรรจุยาปราศจากเชื้อ วัสดุที่ใช้ทำภาชนะยาปราศจากเชื้อ รวมถึงวิธีการทดสอบคุณภาพของบรรจุภัณฑ์สำหรับยาปราศจากเชื้อ
คำสำคัญ
บรรจุภัณฑ์ ยาปราศจากเชื้อ