บทความวิชาการ
ไคโตซานและไตรเมธิลไคโตซานกับการใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม
ชื่อบทความ ไคโตซานและไตรเมธิลไคโตซานกับการใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม
ผู้เขียนบทความ ดร. ภญ. สุภาวดี บุญทา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-1-000-006-12-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 26 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 25 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ไคโตซานเป็นพอลิเมอร์ที่นิยมนำมาใช้เพื่อพัฒนาเป็นระบบนำส่งยาและสารช่วยทางเภสัชกรรมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องการละลายในสารละลายที่เป็นกรดเท่านั้น ส่งผลให้มีการสังเคราะห์ไตรเมธิลไคโตซานซึ่งเป็นอนุพันธ์ของไคโตซานที่สามารถละลายได้ในน้ำและสภาวะกรด-ด่างในร่างกาย (physiological pH) มาเพื่อพัฒนาเป็น ระบบนำส่งยาและสารช่วยทางเภสัชกรรมแทนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของการใช้ไคโตซานดังช้างต้น ดังนั้นการเข้าใจถึงคุณสมบัติของไคโตซานและไตรเมธิลไคโตซานจะทำให้สามารถเลือกประยุกต์ใช้ในระบบนำส่งยาและเภสัชภัณฑ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
ไคโตซาน ไตรเมธิลไคโตซาน