บทความวิชาการ
ผลระยะยาวของยา Proton Pump Inhibitors
ชื่อบทความ ผลระยะยาวของยา Proton Pump Inhibitors
ผู้เขียนบทความ ภญ. อรนิภา วงศ์สีลโชติ
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-1-000-007-12-2560
ผู้ผลิตบทความ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 14 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันยากลุ่ม Proton Pump Inhibitors (PPIs) มีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยมีข้อบ่งใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากมีงานวิจัยสนับสนุนข้อมูลทางด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย จึงเป็นยาที่ถูกนำมาใช้เป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม ผลระยะยาวของยานี้ยังไม่เป็นที่ทราบกันดี ขณะที่การสั่งใช้ยากลุ่ม PPIs ในผู้ป่วยจำนวนมากก็เป็นการใช้ในระยะยาว จึงควรมีการทบทวนรวบรวมข้อมูลด้านความปลอดภัยของการใช้ยากลุ่ม PPIs ระยะยาวเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น
คำสำคัญ
ยากลุ่ม Proton Pump Inhibitors