บทความวิชาการ
การใช้ยา Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOACs) ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองจากลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ชื่อบทความ การใช้ยา Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOACs) ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองจากลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ผู้เขียนบทความ ภญ.จิตชนก พัวพันสวัสดิ์, ภญ.ธนพร สุวรรณวัชรกูล
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-1-000-004-12-2560
ผู้ผลิตบทความ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 22 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 21 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ชนิดรับประทาน (NOACs) ที่ได้มีการรับรองจาก FDA สำหรับใช้ป้องกันการเกิด stroke ในผู้ป่วย AF มีทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ Dabigatan, Rivaroxaban, Apixaban และ Edoxaban ซึ่งการศึกษาในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า ยาทั้ง 4 ชนิด มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการป้องกันการเกิด stoke และsystemic embolism ในผู้ป่วย AF ได้เทียบเท่าหรือดีกว่ายา warfarin นอกจากนี้ยังมีข้อดีเหนือกว่า warfarin ทั้งในแง่ของการติดตามการรักษา เนื่องจากไม่จำเป็นต้องติดตามระดับ INR และยังมีโอกาสเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาหรืออาหารที่น้อยกว่า แต่อย่างไรก็ตามยากลุ่ม NOACs ก็อาจมีข้อจำกัดในบางประการ เช่น ราคาสูง ไม่สามารถใช้ในผู้ป่วยไตทำงานบกพร่องรุนแรงหรือผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้ รวมทั้งยังไม่มีการศึกษาการใช้ยา NOACs ในผู้ป่วย AF ที่มีการทำงานของลิ้นหัวใจผิดปกติ (rheumatic mitral valve disease) และ/หรือผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม (mechanical heart valve prosthesis) ดังนั้นการเลือกใช้ยากลุ่ม NOAC จึงควรพิจารณาเลือกใช้ในผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants, NOACs, หัวใจเต้นผิดจังหวะ