บทความวิชาการ
เคมียา : ชีวเภสัชภัณฑ์สำหรับรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อม
ชื่อบทความ เคมียา : ชีวเภสัชภัณฑ์สำหรับรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อม
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.พัฒนา ศรีพลากิจ, Ph.D.
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-002-12-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 12 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 11 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันยากลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์มีบทบาทและความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในการรักษาโรคชนิดต่าง ๆ ดังนั้นบทความวิชาการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านเคมียาของชีวเภสัชภัณฑ์สำหรับรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อม นอกจากนี้ยังให้ผู้อ่านทราบถึงโครงสร้าง รุ่น และระบบการเรียกชื่อของโมโนโคลนอลแอนติบอดี โดยที่ลำดับยาและชีวเภสัชภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคนี้จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีดังต่อไปนี้ verteporfin, pegaptanib sodium, bevacizumab, ranibizumab และ aflibercept ซึ่งยาแต่ละชนิดมีการออกแบบ โครงสร้างเคมี และกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างกัน
คำสำคัญ
aged-related macular degeneration, macula, retina, biopharmaceuticals