บทความวิชาการ
การทำการตลาดเพื่อการเข้าถึงยาในตลาดเกิดใหม่
ชื่อบทความ การทำการตลาดเพื่อการเข้าถึงยาในตลาดเกิดใหม่
ผู้เขียนบทความ ภก.พิชญภณ หนุนภักดี
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-004-12-2560
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 30 พ.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
กว่าทศวรรษที่ผ่านมามุมมองต่อการเข้าถึงยาของอุตสาหกรรมยาทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และอุตสาหกรรมเริ่มให้ความสนใจอย่างมากเนื่องจากการมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการดำเนินงานในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพในระบบสาธารณสุขจากภาครัฐทั่วโลก แต่เดิม การค้นคว้าวิจัยพัฒนายาใหม่ๆ การขายและการตลาด เป็นตัวจักรสำคัญต่อความสำเร็จในทางธุรกิจของอุตสาหกรรมยา การทำการตลาดเพื่อการเข้าถึงยาแบบเดิมมุ่งเน้นกระบวนการในการเข้าหาและมีส่วนร่วมกับแพทย์ เภสัชกร ในโรงพยาบาล คลินิกและร้านยา แต่ในปัจจุบัน แนวทางใหม่ในการทำการตลาดเพื่อการเข้าถึงยา ซึ่งมีการให้คำจำกัดความว่าเป็น “กระบวนการเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงและได้รับยาที่เหมาะสมกับโรคและความรุนแรงของผู้ป่วยอย่างทันเวลาด้วยราคาที่เหมาะสม” ซึ่งจะมีองค์ประกอบสำคัญจากหลายแผนกในอุตสาหกรรมทั้งแผนกขึ้นทะเบียน แผนกการขายและการตลาด แผนกห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ แผนกการแพทย์ และแผนกสนับสนุนอื่นๆ นอกจากนี้ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจาก แพทย์ เภสัชกร แล้วยังต้องรวมไปถึงตัวผู้ป่วยเอง ผู้จ่ายเงิน คณะกรรมการและที่ปรึกษาในระบบยา ซึ่งผู้คนเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทหรือกำหนดนโยบายและมาตรการที่มีผลต่อการตัดสินใจในการรักษา การเลือกยาและเวชภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้เกิดวิวัฒนาการในการทำการตลาดเพื่อการเข้าถึงยา โดยการนำเสนอ “คุณค่า”มากกว่าแค่ “ราคา” ดังที่ดำเนินการมาในอดีต ซึ่งแนวทางนี้จะเป็นแนวทางสำคัญต่อความสำเร็จของอุตสาหกรรมยาในอนาคต
คำสำคัญ
การทำการตลาดเพื่อการเข้าถึงยา