บทความวิชาการ
(วารสารยาน่ารู้) การใช้ Digital เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยอดขายของร้านขายยาในสหรัฐอเมริกา
ชื่อบทความ (วารสารยาน่ารู้) การใช้ Digital เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยอดขายของร้านขายยาในสหรัฐอเมริกา
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-004-10-2560
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ต.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 30 ต.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ ในปี พ.ศ. 2559 ทั่วโลกมีผู้ใช้อินเตอร์เนทประมาณ 3.5 พันล้านคน และมีแนวโน้มการใช้เพิ่มมากขึ้นในทุกช่วงอายุ เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร สินค้า และบริการ รวมถึงการบริการทางเภสัชกรรมของร้านยา ซึ่งสามารถขึ้นทะเบียนและให้บริการแบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และมีรายงานจากร้านยาแบบลูกโซ่ที่ได้รับคำสั่งการเติมยาผ่านอินเตอร์เนท มากกว่า 1 ใบสั่งยาต่อวินาที และในจำนวนนี้ มากกว่าครึ่งหนึ่งส่งคำสั่งผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ในสหรัฐอเมริกา มีร้านยาแบบลูกโซ่ และร้านยาเดี่ยวเป็นจำนวนมากได้นำดิจิตอล และสื่อสังคมออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ ส่งผลเพิ่มรายรับเป็น 3.5, 4 และ 6 เท่าของร้านยาแบบดั่งเดิม เมื่อประยุกต์ใช้แบบออนไลน์, mobile application, และผสมทั้งสองรูปแบบ ตามลำดับ โปรแกรมดิจิตอลในร้านยา อันได้แก่ 1) เวบไซต์ 2) mobile application 3) สื่อสังคมออนไลน์ สามารถนำมาผสมผสานสร้างกลยุทธ์ในการใช้ดิจิตอลของร้านยาให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ ก) สร้างและกระจายข่าว อย่างน้อยๆ วันละ 1 เรื่อง พร้อมโพสต์หรือแชร์ ข) ส่งจดหมายข่าวอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกสัปดาห์ ค) เสริมกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์ ด้วย ลด แลก แจก แถม และ ง) สนับสนุนดิจิตอลด้วยกิจกรรมในร้านยาแบบดั่งเดิม ดิจิตอลเป็นการเพิ่มทางเลือกของบริการเภสัชกรรมชุมชน ที่สะดวก ง่ายต่อการเข้าถึง ประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และมีความเป็นส่วนตัว ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ และเลือกใช้ช่องทางนี้มากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันของร้านยา แต่การขายยาแบบออนไลน์ยังไม่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย การนำดิจิตอลมาประยุกต์ใช้จึงต้องศึกษารายละเอียด และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมาย
คำสำคัญ
คำสำคัญ: ดิจิตอล, ร้านยา, สหรัฐอเมริกา
วิธีสมัครสมาชิก
www.thaipharma.net