บทความวิชาการ
การเพิ่มอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามทางไปรษณีย์
ชื่อบทความ การเพิ่มอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามทางไปรษณีย์
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. นิลวรรณ อยู่ภักดี
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-007-10-2560
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 08 พ.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 07 พ.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นกระบวนหนึ่งที่สำคัญในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยต้องเลือกเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ลักษณะของข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตอบคำถามการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และน่าเชื่อถือ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนั้นมีหลายวิธี หนึ่งในนั้น ได้แก่ การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในงานวิจัยเชิงปริมาณลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น มีทั้งแบบสอบถามปลายปิดหรือแบบสอบถามปลายเปิด หรือทั้งสองแบบร่วมกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
คำสำคัญ
1. เพื่อให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียของการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 2.เพื่อให้ทราบถึงวิธ