บทความวิชาการ
รายการยาจำเป็นในการบริบาลบรรเทาผู้ป่วยระยะท้ายที่เภสัชกรควรทราบ
ชื่อบทความ รายการยาจำเป็นในการบริบาลบรรเทาผู้ป่วยระยะท้ายที่เภสัชกรควรทราบ
ผู้เขียนบทความ ภก.อ.สุธาร จันทะวงศ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-1-000-002-11-2560
ผู้ผลิตบทความ กองบริหารการสาธารณสุข
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 พ.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 31 ต.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การบริบาลบรรเทา (Palliative care) หมายถึง การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคที่ไม่สามารถรักษาให้ขาดหายหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า “การบริบาลบรรเทาเป็นการดูแลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตรวมถึงการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยและครอบครัว ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิต ผ่านการประเมินและวินิจฉัยอย่างครอบคลุม เพื่อให้การรักษาทั้งความปวดและปัญหาอื่นๆ อย่างทันท่วงที โดยครอบคลุมมิติกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณของทั้งผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล”1 ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยระยะท้ายที่ต้องได้รับการบริบาลบรรเทาเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสาธารณสุขที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการบริบาลบรรเทาต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายมากขึ้นเช่นกัน
คำสำคัญ