บทความวิชาการ
Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting
ชื่อบทความ Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting
ผู้เขียนบทความ ภญ.ลักขณา สุวรรณน้อย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-1-000-001-03-2560
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 มี.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 28 ก.พ. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
อาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัดเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญซึ่งรบกวนคุณภาพชีวิต และส่งผลต่อความร่วมมือในการให้ยาเคมีบำบัดในรอบถัดไป การพิจารณาใช้ยาเพื่อป้องกันการคลื่นไส้อาเจียนต้องคำนึงถึงปัจจัยจากผู้ป่วย และปัจจัยจากการรักษา ซึ่งก็คือ ชนิดของยาเคมีบำบัดที่ผู้ป่วยได้รับ ทั้งนี้ สามารถแบ่งยาเคมีบำบัดออกเป็นกลุ่มตามอุบัติการณ์การเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ได้แก่ high emetogenicity, moderate emetogenicity, low emetogenicity และ minimal emetogenicity สำหรับการใช้ยาเพื่อป้องกันการคลื่นไส้อาเจียนในปัจจุบัน มีการใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด ที่สำคัญ ได้แก่ ยากลุ่ม serotonin-3 receptor antagonists, neurokinin-1 receptor antagonists, corticosteriods และ antipsychotic agents โดยยาแต่ละกลุ่มมีข้อบ่งใช้และข้อควรระวังที่แตกต่างกันออกไป
คำสำคัญ
วารสาร ,บทความวารสาร ,e-journal cpe ,cpe online ,บทความการศึกษาต่อเนื่อง, บทความออนไลน์,Nausea, Vomi