บทความวิชาการ
การควบคุมคุณภาพแผ่นแปะผิวหนังนำส่งยา
ชื่อบทความ การควบคุมคุณภาพแผ่นแปะผิวหนังนำส่งยา
ผู้เขียนบทความ ภญ. ศุภกาน ศรีเพ็ชร์
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-001-08-2560
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ส.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 30 ส.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันการนำส่งยาทางผิวหนังด้วยแผ่นแปะได้รับความนิยมสูงขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวกในการบริหารยา ผู้ป่วยสามารถใช้ยาและหยุดยาได้ทันทีด้วยตนเองต่างจากการให้ยาทางอื่น ผู้ป่วยไม่เจ็บตัวเมื่อเทียบกับการให้ยาโดยการฉีด วิธีนำส่งทางผิวหนังให้ระดับยาในเลือดค่อนข้างคงที่มากกว่าวิธีการรับประทาน ส่วนหนึ่งเนื่องจากยาไม่ถูกทำลายในระบบทางเดินอาหาร ส่งผลให้ความถี่ในการให้ยาลดลง จากข้อดีดังกล่าวข้างต้นการให้ยาทางผิวหนังจึงสามารถช่วยเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยได้ จากข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผลิตภัณฑ์แผ่นแปะผิวหนังนำส่งยาในท้องตลาดที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศผู้ผลิต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยตลาดของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและค้นคว้าวิจัย สำหรับประเทศไทยมีการนำเข้าแผ่นแปะผิวหนังนำส่งยาเพื่อใช้ในการรักษาและป้องกันโรคหลายผลิตภัณฑ์ และยังมีการวิจัยพัฒนาแผ่นแปะผิวหนังนำส่งยาจากสมุนไพรต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น แผ่นแปะผิวหนังจากสมุนไพรบัวบก แผ่นแปะผิวหนังสารสกัดกระชายดำ นอกจากนี้ยังมีการนำยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นมาพัฒนาเพื่อผลิตเป็นแผ่นแปะผิวหนังสำหรับนำส่งนิโคตินอีกด้วย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงชนิดและส่วนประกอบของแผ่นแปะผิวหนัง และเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญ แนวทาง และการเลือกหัวข้อทดสอบในการควบคุมคุณภาพแผ่นแปะผิวหนังนำส่งยา
คำสำคัญ
การควบคุมคุณภาพ, แผ่นแปะผิวหนัง