บทความวิชาการ
เรื่อง คอหอยอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อ Group A Streptococcus (Group A Streptococcual pharyngitis)
ชื่อบทความ เรื่อง คอหอยอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อ Group A Streptococcus (Group A Streptococcual pharyngitis)
ผู้เขียนบทความ อ. ภก. ณัฐพงศ์ ทิตย์วงศ์, อ. ภก. ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-002-08-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 07 ส.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 06 ส.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
คอหอยอักเสบ (pharyngitis) เป็นความเจ็บป่วยอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ ผู้ป่วยมักมีอาการเจ็บคอร่วมกับอาการแสดงอื่นๆ ซึ่งภาวะดังกล่าวเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ การติดเชื้อส่วนใหญ่มักเกิดจากเชื้อไวรัส มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เกิดจากแบคทีเรีย สาเหตุอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ เช่น ภาวะภูมิแพ้ การสูบบุหรี่ หรือการใช้เสียง ดังนั้นการวินิจฉัยเบื้องต้นเพื่อแยกการติดเชื้อแบคทีเรียออกจากไวรัส จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะไม่สมเหตุผล การดื้อยา และค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต
คำสำคัญ
คอหอยอักเสบ (pharyngitis)