บทความวิชาการ
บริหารความเสี่ยง อย่างเรียบง่าย สไตล์ สรพ.
ชื่อบทความ บริหารความเสี่ยง อย่างเรียบง่าย สไตล์ สรพ.
ผู้เขียนบทความ ภญ.วณีนุช วราชุน
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-008-07-2560
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ก.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 30 ก.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในยุคปัจจุบัน “การบริหารความเสี่ยง” เป็นประเด็นที่ทุกภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกันมากขึ้น เนื่องจาก ส่งผลโดยตรงกับผลลัพธ์ของการบริหารจัดการองค์กร เพราะเมื่อเกิดอุบัติการณ์ หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น มักเกิดผลกระทบในหลากหลายด้านตามมา อาทิเช่น ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ รวมถึงด้านการเงิน ในฐานะเภสัชกรที่ต้องทำงานกับผู้ป่วย หรือผู้รับบริการโดยตรง จึงยิ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่อง “ความปลอดภัย” และ “การบริหารความเสี่ยง” มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้น จำเป็นต้องออกแบบกระบวนการทำงานที่ไม่เพิ่มภาระให้กับผู้ปฏิบัติงาน เน้นการพัฒนาคุณภาพแบบเรียบง่าย ดังคำกล่าวที่ อ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้กล่าวไว้ว่า “การพัฒนาคุณภาพที่ ง่าย มัน ดี” หากเราลองปรับเปลี่ยนมุมมองจากเดิม ที่เห็นว่า “การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก” ปรับเปลี่ยนเป็น “การบริหารความเสี่ยงในแบบที่เรียบง่าย” แล้ว จะพบว่า “ความเสี่ยง” และ “ความเรียบง่าย” นั้น เป็นความเข้ากันได้อย่างลงตัวทีเดียว
คำสำคัญ
ความเสี่ยง, งานคุณภาพ, risk