บทความวิชาการ
การเตรียมข้อมูลด้านคุณภาพของวัคซีนไรฝุ่นเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย
ชื่อบทความ การเตรียมข้อมูลด้านคุณภาพของวัคซีนไรฝุ่นเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย
ผู้เขียนบทความ ไพศาล พังจุนันท์
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-1-000-002-07-2560
ผู้ผลิตบทความ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 17 ก.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 16 ก.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
วัคซีนไรฝุ่นจัดเป็นยาแผนปัจจุบันประเภทยาชีววัตถุ (biological products) เตรียมจากสารสกัดไรฝุ่น (allergen extract) ที่ทำให้เกิดอาการแพ้ เป็นสารประเภทโปรตีนมีทั้งชนิดน้ำ สารแขวนลอย และเป็นผงแห้ง ช่องทางการให้ยามีหลายแบบ เช่น การฉีด การอมใต้ลิ้น การฉีดพ่นในโพรงจมูก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบทางเภสัชกรรมของผู้ผลิต ในตำรายาสากลของสหภาพยุโรป (European Pharmacopoeia) จัดวัคซีนไรฝุ่นอยู่ในกลุ่ม allergen products ซึ่งเป็นยาชีววัตถุ สำหรับประเทศไทยการผลิต การนำเข้าวัคซีนไรฝุ่นต้องขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คำสำคัญ
วัคซีนไรฝุ่น ยาชีววัตถุ ทะเบียนตำรับยา