บทความวิชาการ
ตำรับยาห้าราก จากบัญชียาหลักแห่งชาติ (Ya-Ha-Rak Remedy from the Drug List in Herbal Medicinal Products)
ชื่อบทความ ตำรับยาห้าราก จากบัญชียาหลักแห่งชาติ (Ya-Ha-Rak Remedy from the Drug List in Herbal Medicinal Products)
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุดารัตน์ หอมหวล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-003-05-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 พ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 28 พ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ตำรับยาห้าราก เป็นหนึ่งในตำรับยาแผนโบราณของไทยที่ใช้ในการแก้ไข้ ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาจากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี พ.ศ.2559 ของประเทศไทย ตำรับประกอบด้วยรากของสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ ชิงชี่ ย่านาง คนทา เท้ายายม่อม และมะเดื่อชุมพร บทความนี้ได้รวบรวม และเผยแพร่ รายงานฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เช่น ฤทธิ์แก้ไข้ แก้ปวด แก้ไข้มาลาเรีย ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ การศึกษาทางคลินิก การศึกษาทางพิษวิทยา เป็นต้น ของตำรับยา ผลที่ได้จากการศึกษายืนยันถึงประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ของตำรับยาสมุนไพรตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นวิธีการรักษาทางเลือกนอกเหนือจาการใช้ยาแผนปัจจุบัน และสามารถส่งเสริมการผลิตออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้
คำสำคัญ
บัญชียาจากสมุนไพร บัญชียาหลักแห่งชาติ ยาห้าราก