บทความวิชาการ
แนวคิดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ชื่อบทความ แนวคิดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ผู้เขียนบทความ ระพีพรรณ ฉลองสุข
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-001-06-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 15 มิ.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 14 มิ.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การแข่งขันทางการค้าทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการมีโอกาสเลือกบริโภคสินค้า-บริการที่หลากหลาย แต่การตัดสินใจบริโภคสินค้า-บริการอย่างเหมาะสมขึ้นกับการมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า-บริการที่ครบถ้วน ดังนั้นการคุ้มครองผู้บริโภค คือการคุ้มครองการตัดสินใจของผู้บริโภคจากการตัดสินใจที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล มาตรการต่าง ๆ ที่ใช้คุ้มครองผู้บริโภค เช่น การให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคาของสินค้า-บริการ รวมถึงการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการบริโภคสินค้า-บริการให้กับผู้บริโภค และการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการบริโภคสินค้า-บริการให้เหมาะสม แต่ในขณะเดียวกันการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดีต้องไม่เป็นอุปสรรคในการในการเข้าถึงสินค้า-บริการด้วย
คำสำคัญ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ, สินค้าและบริการด้านสุขภาพ, สุขภาพ