บทความวิชาการ
Mean kinetic temperature and GDP application
ชื่อบทความ Mean kinetic temperature and GDP application
ผู้เขียนบทความ ภก. กฤตกร ภูมิวงศ์พิทักษ์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-1-000-003-05-2560
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 26 พ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 25 พ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Mean kinetic temperature (MKT) เป็นอุณหภูมิคงที่เสมือนซึ่งจำลองจากผลของอุณหภูมิไม่คงที่ซึ่งเกิดขึ้นจริง ค่า MKT นี้แปลงมาจากสมการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาของอาร์เรเนียส ซึ่ง MKT เป็นหลักการที่ใช้ในการกำหนดสภาวะในการศึกษาความคงตัวของ climatic zone ต่างๆ ในโลก และมีการประยุกต์ใช้ MKT ในการจัดเก็บและขนส่งผลิตภัณฑ์ยาเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการประเมินผลของอุณหภูมินอกเหนือจากที่ระบุในสภาวะจัดเก็บ (temperature excursion) ต่อความคงตัวของผลิตภัณฑ์
คำสำคัญ
ความคงตัว การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ สภาวะจัดเก็บ mean kinetic temperature