บทความวิชาการ
ระบบนำส่งยาฉีดจากพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในปัจจุบัน
ชื่อบทความ ระบบนำส่งยาฉีดจากพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในปัจจุบัน
ผู้เขียนบทความ ภญ.อ.ดร. ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-1-000-002-05-2560
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 26 พ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 25 พ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันระบบนำส่งยาในรูปแบบฉีดเป็นระบบนำส่งยาที่ปลดปล่อยยาแบบควบคุมได้ด้วยการเตรียมเป็นรูปแบบไมโครพาร์ทิเคิล ยาฝัง ยาฝัง ณ จุดฉีด เตรียมด้วยพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ได้แก่ poly(lactide) และ poly(lactide-co-glycolide) ใช้นำส่งยารักษาโรคมะเร็ง ยาที่ใช้ทางจิตเวช ยาแก้ปวด และยาต้านเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น แม้ไม่มีระบบนำส่งยาฉีดรูปแบบยาโนพาร์ทิเคิลที่เตรียมจากพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในตลาดยาปัจจุบัน แต่ข้อดีของระบบนำส่งยารูปแบบยาโนพาร์ทิเคิลจากพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ทำให้ระบบนำส่งยารูปแบบนี้น่าจะเป็นระบบนำส่งยารูปแบบต่อไปที่จะออกจำหน่ายสู่ตลาดยาในอนาคต
คำสำคัญ
ระบบนำส่งยาฉีด พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ไมโครพาร์ทิเคิล ยาฝัง ยาฝัง ณ จุดฉีดยา