บทความวิชาการ
มอก. มาอ่านกัน
ชื่อบทความ มอก. มาอ่านกัน
ผู้เขียนบทความ ภญ.โศรดา หวังเมธีกุล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-1-000-001-05-2560
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 26 พ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 25 พ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดตั้งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกและเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมี 2 ประเภท ได้แก่ มาตรฐานทั่วไปซึ่งผู้ผลิตสินค้าจะยื่นขอใบรับรองมาตรฐาน มอก. จาก สมอ. หรือไม่ก็ได้ และมาตรฐานบังคับซึ่งผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสินค้าที่มี มอก. บังคับต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อน จึงจะผลิตหรือนำเข้าสินค้าได้
คำสำคัญ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากรรม (มอก.) มาตรฐานทั่วไป มาตรฐานบั