บทความวิชาการ
แนวทางการรักษาโรคอ้วน
ชื่อบทความ แนวทางการรักษาโรคอ้วน
ผู้เขียนบทความ เภสัชกรหญิงหัฏฐญา เบญญาอภิกุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-001-03-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 มี.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 30 มี.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและแพร่หลายทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย โดยพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในทุกเพศและช่วงอายุ ซึ่งปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นนี้มาจากหลายปัจจัยทั้งตัวบุคคลและสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน นอกจากนี้ปัญหาการใช้ยาลดความอ้วนอย่างผิดกฎหมายจนมีอันตรายถึงชีวิตนั้นยังมีให้พบแพร่หลายในปัจจุบัน แนวทางการรักษาโรคอ้วนนั้นมีทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การผ่าตัดและการใช้ยาลดความอ้วน ยาลดความอ้วนนั้นมีหลายกลุ่มและกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมียาลดความอ้วนหลายชนิดที่ถูกถอนทะเบียนยาเนื่องจากมีผลข้างเคียงรุนแรงและอันตรายถึงชีวิต ในขณะที่ยาส่วนหนึ่งที่ยังคงได้รับการขึ้นทะเบียนรักษาโรคอ้วนในปัจจุบันก็ควรได้รับการดูแลและติดตามการใช้ยาอย่างใกล้ชิดจากแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วย ดังนั้นการเลือกใช้ยาลดความอ้วนให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยคำนึงถึงข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ อันตรกิริยากับยาอื่น รวมถึงยาลดความอ้วนสูตรผสมใหม่ๆ จึงเป็นความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของเภสัชกรในปัจจุบัน
คำสำคัญ