บทความวิชาการ
ความคงสภาพและการกำหนดวันหมดอายุของยา
ชื่อบทความ ความคงสภาพและการกำหนดวันหมดอายุของยา
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.สมชาย สวัสดี
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-1-000-001-03-2561
ผู้ผลิตบทความ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 มี.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 30 มี.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ความคงสภาพหรือความคงตัวของยาหมายถึง ความสามารถของยา รูปแบบยาหรือสูตรตำรับยา หรือผลิตภัณฑ์ยารวมทั้งภาชนะบรรจุที่ยังคงอยู่ในข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ความสำคัญของการศึกษาความคงสภาพ ที่เภสัชกรสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แก่ พัฒนาสูตรตำรับที่มีความเหมาะสมที่สุด หาสภาวะในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยาที่ดีที่สุด เลือกชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ทำนายหรือกำหนดวันหมดอายุของยา หลีกเลี่ยงอันตรกิริยาของยากับสารช่วยในตำรับ (excipient) หาวิธีการป้องกันจากการเสื่อมสลายของตัวยาสำคัญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่เภสัชกรจะต้องทราบก่อนการเตรียมหรือตั้งตำรับยา และเป็นหน้าที่ของเภสัชกรจะต้องแจ้งต่อผู้ป่วยในการดูแลหรือเก็บรักษายาอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเองและคงประสิทธิภาพของตัวยาไว้
คำสำคัญ
การกำหนดอายุของยา ความคงสภาพของยา จลนศาสตร์ของยา