บทความวิชาการ
Critical Appraisal for Therapy Articles: Randomized Controlled Trial
ชื่อบทความ Critical Appraisal for Therapy Articles: Randomized Controlled Trial
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ.เบญจพร ศิลารักษ์
สถาบันหลัก โรงพยาบาลขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 4002-1-000-004-03-2560
ผู้ผลิตบทความ โรงพยาบาลขอนแก่น
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 มี.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 30 มี.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทความทางคลินิกหรือทางการแพทย์นั้น มีรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายแตกต่างกันไป บทความที่ให้ความน่าเชื่อถือในระดับสูงจะทำการศึกษาด้วยรูปแบบการศึกษาที่เป็น randomized controll trial โดยมีการสุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ดี การนำผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยนั้น ผู้อ่านจะต้องประเมินบทความทางคลินิกนั้นว่ามีคุณค่าน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ หากบทความนั้นไม่น่าเชื่อถือ แต่มีการนำผลการศึกษาไปใช้ ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
คำสำคัญ
medical paper, randomized controlled trial, RCT