บทความวิชาการ
How to read medical paper
ชื่อบทความ How to read medical paper
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ.เบญจพร ศิลารักษ์
สถาบันหลัก โรงพยาบาลขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 4002-1-000-003-03-2560
ผู้ผลิตบทความ โรงพยาบาลขอนแก่น
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 มี.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 30 มี.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การอ่านบทความทางการแพทย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์นั้นมีหลายเหตุผล ไม่ว่าเป็นการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ อ่านเพื่อตอบคำถามทางคลินิก หรือ เพื่อค้นคว้าวิจัย การอ่านบทความที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูง จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการคิดหัวข้อที่ตรงประเด็น เพื่อซึ่งจะได้มาของบทความตามต้องการ การเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนของบทความจะช่วยให้ผู้อ่านฝึกการประเมินเนื้อหาในเบื้องต้นได้ รวมถึงหลักการง่ายๆของการประเมินวิธีการศึกษาตามแต่ละรูปแบบการศึกษา เมื่อเข้าใจหลักในการอ่านบทความแล้ว จะช่วยให้ผู้อ่านฝึกคัดกรองบทความที่มีคุณภาพได้
คำสำคัญ
ิmedical paper