บทความวิชาการ
Amiodarone: Pharmacology and Therapeutic Uses in Atrial Fibrillation
ชื่อบทความ Amiodarone: Pharmacology and Therapeutic Uses in Atrial Fibrillation
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-1-000-001-03-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 มี.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 30 มี.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยา amiodarone เป็นยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่มีกลไกการออกฤทธิ์หลากหลาย โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ครบทั้ง 4 กลุ่มตามการแบ่งของ Vaughan Williams ได้แก่ การปิดกั้นช่องผ่านโปแตสเซียม โซเดียม แคลเซียม และยับยั้งการทำงานของ alpha- และ beta-adrenergic receptors แบบไม่แข่งขัน นอกจากนี้ยังพบว่า amiodarone มีผลต้านการออกฤทธิ์ของไทรอยด์ฮอร์โมน แต่ไม่มีผลลดสมรรถนะการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย จึงมีความปลอดภัยเมื่อใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว การศึกษาทางคลินิกพบว่า amiodarone มีประสิทธิภาพดีในการเหนี่ยวนำให้เกิด cardioversion และการคงไว้ซึ่ง sinus rhythm ในผู้ป่วย AF อีกทั้งมีประสิทธิภาพดีในการใช้คุมอัตราการเต้นของหัวใจห้องล่าง และ การป้องกันการเกิดภาวะ AF ที่พบภายหลังการผ่าตัดหัวใจ อย่างไรก็ตาม amiodarone เป็นยาที่มีเภสัชจลนศาสตร์ค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากโครงสร้างของโมเลกุลมีความสามารถในการละลายในไขมันค่อนข้างสูง แนวปฏิบัติจึงแนะนำ amiodarone เป็นยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในผู้ป่วย AF ที่ควรเลือกใช้เป็นอันดับรอง เมื่อไม่สามารถเลือกใช้ยาอื่นๆ ได้แล้ว เมื่อผู้ป่วยได้รับยา amiodarone ควรจะต้องมีการตรวจติดตามทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยา โดยอาจพิจารณาหยุดยาและเลือกการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆ หากพบว่ายา amiodarone ไม่มีประสิทธิภาพหรือก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงต่อผู้ป่วย
คำสำคัญ
amiodarone; atrial fibrillation; pharmacology; therapeutic uses